Betalingsbetingelser

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder

gældende fra d. 1-1-2019

1. Anvendelse

1.1
​Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser (”Betingelserne”) gælder for alle aftaler om SERA Låse & Sikring ApS, CVRnummer 33396325, (”Virksomheden”) salg og levering af produkter, reservedele og tilknyttede ydelser samt serviceydelser til erhvervskunder.

2. Aftalegrundlag

2.1 ​Aftalegrundlag.
​Betingelserne udgør sammen med Virksomhedens tilbud og ordrebekræftelser det samlede aftalegrundlag om Virksomhedens salg og levering af produkter, reservedele og tilknyttede ydelser samt serviceydelser til kunden (”Aftalegrundlaget”). Kundens indkøbsbetingelser trykt på ordrer eller på anden måde meddelt til Virksomheden udgør ikke en del af Aftalegrundlaget.

2.2 ​Ændringer og tillæg.
​Ændringer af og tillæg til Aftalegrundlaget er kun gældende, hvis parterne har aftalt dem skriftligt.

3. Produkter, reservedele og ydelser

3.1 ​Produkter og reservedele.
​Produkter og reservedele, som Virksomheden sælger og leverer til kunden, er nye og overholder dansk lovgivning ved leveringen. Virksomheden sælger og leverer reservedele til et produkt i mindst 12 måneder efter, at det er leveret til kunden, såfremt disse er tilgængelige fra leverandør på leveringstidspunktet..

3.2 Ydelser.
​Tilknyttede ydelser, som Virksomheden sælger og leverer til kunden, i forbindelse med salg og levering af produkter eller

reservedele såsom udføres håndværksmæssigt korrekt og overholder dansk lovgivning ved leveringen.

3.3 Ansvarsbegrænsning. Produkter, reservedele og tilknyttede ydelser, som Virksomheden sælger og leverer til kunden, er beregnet til sikring og til brug i Danmark. Uanset eventuelle modstående vilkår i Aftalegrundlaget er Virksomheden i ingen tilfælde ansvarlig for tab eller skade, der kan henføres til brug til andet formål eller til brug uden for Danmark. Kunden skal skadesløsholde Virksomheden, i det omfang Virksomheden måtte ifalde ansvar for sådant tab eller skade.

4. Pris og betaling

4.1 Pris.
​Prisen for produkter, reservedele og tilknyttede ydelser følger Virksomhedens gældende prisliste på det tidspunkt, hvor

Virksomheden bekræfter kundens ordre, medmindre parterne har aftalt andet skriftligt. Alle priser er eksklusive moms.

4.2 Betaling.
​Kunden skal betale alle fakturaer for produkter, reservedele eller tilknyttede ydelser senest 10 dage efter fakturadato,

medmindre parterne har aftalt andet skriftligt.

5. Forsinket betaling

5.1 Rente.
​Hvis kunden undlader at betale en faktura for produkter, reservedele eller tilknyttede ydelser rettidigt af årsager, som

Virksomheden er uden ansvar for, har Virksomheden ret til rente af det forfaldne beløb på 1,5 % pr. måned fra forfaldstid og til betaling sker.

5.2 Ophævelse.
​Hvis kunden undlader at betale en forfalden faktura for produkter, reservedele eller tilknyttede ydelser senest 14 dage
efter at have modtaget skriftligt påkrav om betaling fra Virksomheden, har Virksomheden ud over rente efter pkt. 5.1 ret til at: (i)

5.3

5.4
​ophæve salget af de produkter, reservedele og/eller tilknyttede ydelser, som forsinkelsen vedrører, (ii) ophæve salget af produkter,

reservedele og/eller tilknyttede ydelser, som endnu ikke er leveret til kunden, eller kræve forudbetaling herfor, og/eller (iii) gøre andre misligholdelsesbeføjelser gældende.

6. Tilbud, ordrer og ordrebekræftelser

6.1 Tilbud.
​Virksomhedens tilbud er gældende i 30 dage fra den dato, tilbuddet er dateret, medmindre andet fremgår af tilbuddet. Accept

af tilbud, der er Virksomheden i hænde efter acceptfristens udløb, er ikke bindende for Virksomheden, medmindre Virksomheden meddeler kunden andet.

6.2 Ordrer.
​Kunden skal sende ordrer på produkter, reservedele eller tilknyttede ydelser til Virksomheden skriftligt. En ordre skal

indeholde følgende oplysninger for hvert ordret produkt, reservedel eller ydelse: (i) Ordrenummer, (ii) Varenummer, (iii)

Varebeskrivelse, (iv) Mængde, (v) Pris, (vi) Betalingsbetingelser, (vii) Leveringsdato, (viii) Leveringsadresse, og (ix)

Leveringsbetingelser.

6.3 Ordrebekræftelser.
​Virksomheden tilstræber at sende bekræftelse eller afslag af en ordre på produkter, reservedele eller tilknyttede

ydelser til kunden skriftligt senest 2 arbejdsdage efter modtagelse af ordren. Bekræftelser og afslag af ordrer skal være skriftlige for at binde Virksomheden.

6.4 Ændring af ordrer.
​Kunden kan ikke ændre en afgivet ordre på produkter, reservedele eller tilknyttede ydelser uden Virksomhedens

skriftlige accept.

6.5 Uoverensstemmende vilkår.
​Hvis Virksomhedens bekræftelse af en ordre på produkter, reservedele eller tilknyttede ydelser ikke stemmer overens med kundens ordre eller Aftalegrundlaget, og kunden ikke ønsker at acceptere de uoverensstemmende vilkår, skal

kunden meddele det til Virksomheden skriftligt senest 1 arbejdsdag efter modtagelse af ordrebekræftelsen. I modsat fald er kunden bundet af ordrebekræftelsen.

7. Levering

7.1 Leveringsbetingelse.
​Virksomheden leverer alle solgte produkter og reservedele ab lager.

7.2 Leveringstid.
​Virksomheden leverer alle solgte produkter, reservedele og tilknyttede ydelser til den tid, der fremgår af

Virksomhedens ordrebekræftelse. Virksomheden har ret til at levere før den aftalte leveringstid, medmindre parterne har aftalt andet.

7.3 Undersøgelse.
​Kunden skal undersøge alle produkter, reservedele og tilknyttede ydelser ved leveringen. Hvis kunden opdager en fejl

eller mangel, som kunden ønsker at påberåbe sig, skal den straks meddeles skriftligt til Virksomheden. Hvis en fejl eller mangel, som kunden opdager eller burde have opdaget, ikke straks meddeles skriftligt til Virksomheden, kan den ikke senere gøres gældende.

8. Forsinket levering
8.1 Meddelelse.
​Hvis Virksomheden forventer en forsinkelse i leveringen af produkter, reservedele eller tilknyttede ydelser, informerer

Virksomheden kunden om det og oplyser samtidig årsagen til forsinkelsen og ny forventet leveringstid.

8.2 Ophævelse.
​Hvis Virksomheden undlader at levere produkter, reservedele eller tilknyttede ydelser senest 20 dage efter den aftalte

leveringstid af årsager, som kunden er uden ansvar for, og levering ikke sker inden en rimelig frist på mindst 15 dage, kan kunden ophæve den eller de ordrer, der er berørt af forsinkelsen, uden varsel ved skriftlig meddelelse til Virksomheden. Kunden har ikke andre rettigheder i anledning af forsinket levering.

9. Garanti

9.1 Garanti.
​Virksomheden garanterer, at produkter, reservedele og tilknyttede ydelser er fri for væsentlige fejl og mangler i design,

materialer og udførelse i 12 måneder efter leveringen. For dele, der udskiftes under garanti, udgør garantiperioden 12 måneder fra udskiftningen, dog maksimalt 18 måneder fra oprindelig levering.

9.2 Undtagelser.
​Virksomhedens garanti omfatter ikke sliddele såsom fjedre, faller og andre bevægelige dele og fejl eller mangler, der

skyldes: (i) almindelig slitage, (ii) opbevaring, installation, brug eller vedligeholdelse i strid med Virksomhedens instruktioner eller almindelig praksis, (iii) reparation eller ændring udført af andre end Virksomheden, og (iv) andre forhold, som Virksomheden er uden ansvar for.

9.3 Meddelelse.
​Hvis kunden opdager en fejl eller mangel i garantiperioden, som kunden ønsker at påberåbe sig, skal den straks

meddeles skriftligt til Virksomheden. Hvis en fejl eller mangel, som kunden opdager eller burde have opdaget, ikke straks meddeles skriftligt til Virksomheden, kan den ikke senere gøres gældende. Kunden skal give Virksomheden de oplysninger om en meddelt fejl eller mangel, som Virksomheden beder om.

9.4 Undersøgelse.
​Inden rimelig tid efter at Virksomheden har modtaget meddelelse fra kunden om en fejl eller mangel og undersøgt

kravet, meddeler Virksomheden kunden, om fejlen eller manglen er omfattet af garanti. Kunden skal efter anmodning sende defekte dele til Virksomheden. Kunden bærer omkostningerne ved og risikoen for dele under transport til Virksomheden. Virksomheden bærer omkostningerne ved og risikoen for dele under transport til kunden, hvis fejlen eller manglen er omfattet af garanti.

9.5 Afhjælpning.
​Inden rimelig tid efter at Virksomheden har afgivet meddelelse til kunden efter pkt. 9.4 om, at en fejl eller mangel er

omfattet af garanti, afhjælper Virksomheden fejlen eller manglen ved at: (i) udskifte eller reparere defekte dele, eller (ii) sende dele til kunden med henblik på kundens egen udskiftning eller reparation.

9.6 Ophævelse.
​Hvis Virksomheden undlader at afhjælpe en fejl eller mangel omfattet af garanti inden rimelig tid efter, at Virksomheden

har givet meddelelse til kunden efter pkt. 9.4, af årsager, som kunden er uden ansvar for, og fejlen eller manglen ikke er afhjulpet inden en rimelig frist på mindst 30 dage, kan kunden ophæve den eller de ordrer, der er berørt af fejlen eller manglen, uden varsel ved skriftlig meddelelse til Virksomheden. Kunden har ikke andre rettigheder i anledning af fejl eller mangler ved produkter, reservedele eller tilknyttede ydelser end dem, der udtrykkeligt fremgår af pkt. 9.

10. Ansvar
10.1 Ansvar.
​Hver part er ansvarlig for egne handlinger og undladelser efter gældende ret med de begrænsninger, der følger af

Aftalegrundlaget.

10.2 Produktansvar.
​Virksomheden er ansvarlig for produktansvar med hensyn til leverede produkter og reservedele, i det omfang et

sådant ansvar følger af ufravigelig lovgivning. Kunden skal skadesløsholde Virksomheden, i det omfang Virksomheden måtte ifalde produktansvar herudover.

10.3 Ansvarsbegrænsning.
​Uanset eventuelle modstående vilkår i Aftalegrundlaget kan Virksomhedens ansvar over for kunden ikke pr.

kalenderår samlet overstige 5 % af det salg af produkter, reservedele og tilknyttede ydelser, som Virksomheden netto har faktureret til kunden i det umiddelbart foregående kalenderår. Ansvarsbegrænsningen gælder ikke, hvis Virksomheden har handlet forsætligt eller groft uagtsomt.

10.4 Indirekte tab.
​Uanset eventuelle modstående vilkår i Aftalegrundlaget er Virksomheden ikke ansvarlig over for kunden for indirekte

tab, herunder tab af produktion, salg, fortjeneste, tid eller goodwill, medmindre det er forårsaget forsætligt eller groft uagtsomt.

10.5 Force majeure.
​Uanset eventuelle modstående vilkår i Aftalegrundlaget er Virksomheden ikke ansvarlig over for kunden for

manglende opfyldelse af forpligtelser, som kan henhøres til force majeure. Ansvarsfriheden består, så længe force majeure består.

Som force majeure anses forhold, der er uden for Virksomhedens kontrol, og som Virksomheden ikke burde have forudset ved aftalens indgåelse. Eksempler på force majeure er usædvanlige naturforhold, krig, terror, brand, oversvømmelse, hærværk og arbejdsstridigheder.

11. Immaterielle rettigheder

11.1 Ejendomsret.
​Den fulde ejendomsret til alle immaterielle rettigheder vedrørende produkter, reservedele og tilknyttede ydelser,

herunder patenter, design, varemærker og ophavsrettigheder, tilhører Virksomheden.

11.2 Krænkelse.
​Hvis leverede produkter eller reservedele krænker tredjeparts immaterielle rettigheder, skal Virksomheden for egen

regning: (i) sikre kunden ret til at fortsætte med at bruge de krænkende produkter eller reservedele, (ii) ændre de krænkende

produkter eller reservedele, så de ikke længere krænker, (iii) erstatte de krænkende produkter eller reservedele med nogle, der ikke krænker, eller (iv) tilbagekøbe de krænkende produkter eller reservedele til den oprindelige nettokøbspris med fradrag af 30 % pr.

år siden leveringen. Kunden har ikke andre rettigheder i anledning af produkters, reservedeles eller tilknyttede ydelsers krænkelse

af tredjeparts immaterielle rettigheder.

12. Fortrolighed

12.1 Videregivelse og brug.
​Kunden må ikke viderebringe eller bruge eller sætte andre i stand til at bruge Virksomhedens erhvervshemmeligheder eller andre oplysninger uanset art, som ikke er offentligt tilgængelige.

12.2 Beskyttelse.
​Kunden må ikke på utilbørlig måde skaffe sig eller forsøge at skaffe sig kendskab til eller rådighed over Virksomhedens

fortrolige oplysninger som beskrevet i pkt. 12.1. Kunden skal omgås og opbevare oplysningerne forsvarligt for at undgå, at de

utilsigtet kommer til andres kundskab.

12.3 Varighed.
​Kundens forpligtelser efter pkt. 12.1-12.2 gælder under parternes samhandel og uden tidsbegrænsning efter samhandlens

ophør uanset årsagen til ophøret.

13. Gældende ret og værneting
13.1 Gældende ret.
​Parternes samhandel er i alle henseender underlagt dansk ret.

13.2 Værneting.
​Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med parternes samhandel, skal afgøres ved en dansk domstol